Posty

"Gadzina w boju ô władzã"

Grafika
     Mōm nadziejã, co na przileżytość trwajōncych zmian w zarzōndzie ferajnu "Aktywne Łagiewniki" ludziōm niy bydzie prało na dekel barzij aniżeli przi ôstatnim welōnku do Parlamyntu. Dzisioj ymocyje już ôpadły, ale jeszcze miesiōnc do zadku atmosfera w cołkim kraju bōła pierōnym gorkŏ i nerwowŏ. Niykerzi niy umieli strzimać presy i narobiyli ôkropnych gupot. Dōm wōm przikłŏd. Kŏżdy mōndry czowiek wiy, iże w rezerwatach przirody niy śmiy bele czym futrować gadziny. Za take coś idzie dostać sztrŏfã a niykedy nawet trefić do heresztu. I takŏ niyprzijymnŏ przigoda przitrefiyła sie jednymu chopowi z Brzezin, kery na Żabich Dołach futrowoł aligatory. Niy pōmyśloł, że miynso, kere im dowoł, poradzi tym rzŏdkim w Polsce zwiyrzōm fest zaszkōdzić. A przeca wiedzioł ô swojij kobiycie, że mŏ żōłtŏczkã a ku tymu jeszcze ciynżkõ rojmatykã. Policyjŏ ôbskarżyła go, że zrobiōł to naskwŏl, ale ôn pedzioł, że tak po prŏwdzie ani niy chcioł tych aligatorōw futrować, a jego baba sama cufalym

"Kolŏrze w Łŏgewnikach"

Grafika
     Dzisioj piszã krōtko i to yno skuli Franca, bo mi go żŏl. Dŏwno niy widziałach majorantnego chopa tak ślimtać. Prŏwda, że to miglanc i ôżyrŏk, ale nawet ôn niy zasużōł na take traktowanie. Chciałach Wōm sam wciepnōńć jego relacyjõ z tego, co mu sie przitrefiyło w niydzielã, ale była chyba za fest ymocyjōnalnŏ. Niykedy w nerwach polskŏ tajla Francowyj natury robi ś niygo ôkropnego sorōnia. Kej yno go nic niy szteruje, poradzi być porzōndnym Ślōnzŏkym i nigdy niy przeklinŏ, bo mŏ w zŏcy "tradycyjne ślōnske werty". Na zicher znŏcie wszyjske te werty beztōż tak yno dlŏ przipōmniyniŏ wymiyniã niykere ś nich: - Ślōnzŏki niy przeklinajōm a wulgarne słownictwo wrŏz z gorolami prziszło ku nōm z Polski. - Kŏżdy Ślōnzŏk je robotny i akuratny beztōż jak już sie biere za robotã to jōm wykōnuje do porzōndku. - Ślōnzŏk zawdy mŏ w dōma posprzōntane a kej na jakimś ślōnskim placu widzicie bajzel to na zicher miyszkajōm tam gorole. - Ślōnzŏki sōm religijne tōż majōm w z

"Tragedyjŏ w Łŏgewnikach"

Grafika
     Niystety ôstatni Dziyń Bajtla w Łŏgewnikach zakōńczōł sie tragedyjōm. Niy musiało tak być, ale trza pedzieć, że nawet dziecka w Afryce mieli te świynto szczyńśliwsze aniżeli te w naszyj dzielnicy. Rozchodzi mi sie kōnkretnie ô tych bajtli w Afryce, co prawie pojechali tam na wywczasy do keregoś z egipskich kurortōw. Cołki dziyń mogli spyndzić w basynach, nurkować, robić yntki, sjyżdżać na ruczbanach, co yno chcieli. I nawet ôjcowie ich niy szterowali, bo wtynczŏs prawie leżeli naprane kajś w hotelowym szynku abo na ligynsztulach wele kōmpieliska.      U nŏs po piyrsze mało kery ôjciec abo matka byli w tyn dziyń ôżarte, beztōż bajtle niy mieli aże tela folgi. Po druge, na Amyndach niy mōmy kōmpieliska, bo dwajścia lŏt nazŏd nojprzōd ôstało zawarte, a potyn zrōwnane z ziymiōm. Po trzecie i nojważniyjsze jedyny szpilplac na Amyndach je zarośniōny choby dżungla. W tyj dżungli żyje roztōmajtŏ dzikŏ gadzina, z czego 99,6 procynta to chrobŏki. A chrobŏki, jak wiycie, majōm fest

"Psy ôd Sławoja"

Grafika
     Nasz sōmsiŏd Sławoj ze trzecigo sztoku to niy taki ańfachowy Fytlŏk, yno czowiek zŏcny, ksztołcōny i na wysokim stanowisku. Robi we forsztandzie spōłdzielnie mieszkaniowyj, kerŏ zarzōndzŏ naszymi familŏkami. Kŏżdy tukej je tymu rŏd, bo chop wszyjskich nŏs richtig spōmŏgŏ. Bez przikłŏd sprawiōł już, że ściany w naszyj siyni sōm elegancko posztrajchowane, na razie yno na jego sztoku, ale możno kaj indzij tyż sie doczkōmy. Możno tyż yntlich wszyndy zrobiōm take zdobiōne futrziny, złote klōmki i gelyndry (złote, a skrōmne!) choby u Sławoja na trzecim sztoku. Sławoj rŏd pōmŏgŏ tyż w inkszych sprawach, bez przikłŏd jak ftoś chce zapłacić płat za pōmiyszkanie. Wtynczŏs niy musi nikaj łazić ani jechać yno dŏwŏ pijōndze Sławojowi, kery ôsobiście przekazuje je do kasy spōłdzielnie.      Kedy Cila, baba ôd Hajnela, pedziała wszyjskim, iże pies ôd Sławoja nasroł jij na trit to żŏdyn niy chcioł uwierzić. Kŏżdy miarkowoł, że kobiyta tak fulŏ z pōmsty, bo spōłdzielnia niy chciała jij wy

"Fusbalowŏ zaraza w Łŏgewnikach"

Grafika
     Robi sie corŏz to cieplij, beztōż z kŏżdyj dziury zaczynŏ wyłazić corŏz to wiyncyj tego pierōństwa. Niy chcã im ubliżać, bo wiym, że to sōm ciynżko chore ludzie, nale trza ofyn pedzieć, iże problym je fest poważny. Wojna z fusbalowym prziwykym w Łŏgewnikach trwŏ już kupã lŏt i jeji kōńca durś niy widać. Rŏz za kedy przitrefi sie jakiś mały sukces, kery dŏwŏ nōm nadziejã na prziszłość. W naszyj krucjacie fest przidajni sōm tyż ludzie, kerzi swojim świŏdectwym dŏwajōm inkszym siyłã i inspiracyjõ do dalszego boju z tōm ôkropicznōm zarazōm. Jednym z takich bohatyrōw je Lyjo M., kery ekstra dlŏ wŏs zgodziōł sie poôsprawiać zy mnōm ô swojim destrukcyjnym prziwyku i ciynżkij terapiji. MICYNO: Powiydz nōm Lyjo, kedy sie tyn twōj problym zaczōn i jake bōły piyrsze symptōmy. LYJO M.: Ôd bajtla mie to brało, jak żech z kamratami wyłaziōł na plac. Durś my kopali bal, ôd rana do nocy. M.: I kaj żeście to nojczyńścij grali? L.M: Kaj yno szło. Na asfaltowym szpilplacu wele

"Niy bydź ślimŏk!"

Grafika
Fot.: Gerhard Gellinger      Prziznōm sie wōm, że mōj nojstarszy synek to bōł taki przichlast, maminsynek no i tak po prŏwdzie ôkropnŏ klipa. Jak szoł piyrszy rŏz do szkoły to żech mu pedziała, co przi inkszych bajtlach niy śmiy być takim ślimŏkiym, bo durś sie bydōm ś niygo śmiŏć. Nale ôn niy poradziōł inakszyj, beztōż niy mioł w szkole leko. Zōuwizōu, niych bydzie rŏd, że mŏ to już dŏwno za sobōm, bo dzisioj mogliby go z tyj szkoły nawet wyciepnōńć. Terŏzki ślimŏki w szkole to tymat fest drażliwy i lepij ô nich ani niy gŏdać. Rozchodzi sie ô to, że te maźglate bestyje sōm ôdpedzialne za szerzynie ideologije gender. Niy wierzicie? To spytejcie sie w Kuratorium Ôświaty, kere kŏzało dyrektorce SP13 w Olsztynie cofnōńć ze szkolnyj bibliotyki ksiōńżkã "Kim jest ślimak Sam". Bohaterym tyj bojki je mody ślimŏk, kery niy wiy eli po prŏwdzie to ôn je synkiym abo dziołszkōm. Ślimŏki z natury sōm ôbojnakami, ale Sam gańbi sie tego przi bajtlach z klasy, a ônym tyż ciyńżko je t

"Taśmy Kaczyńskigo"

Grafika
     Gŏdŏ sie, że echt przŏcieli idzie poznać yno w biydzie. Ale jŏ by raczyj pedziała, że ô tym, fto richtig je waszym dobrym kamratym, dowiycie sie dopiyro w szczyńściu. Bo wiynkszość poradzi sie trŏpić waszym niyszczyńściym i pocieszać po szlagach fōndniyntych wōm ôd życiŏ. Nale yno ci nojlepsi umiōm sie szczyrze radować kŏżdym waszym sukcesym. Niydŏwno przewiedzioł sie ô tym prezes Kaczyński, a jednym z tych, kerzi testu na przŏciela niy zdali, bōł prymier polskigo regyrōnku. Ô debiutanckich nagraniach prezesa pod mianym "Taśmy Kaczyńskiego", co miały prawie swoja prymierã, Morawiecki pedzioł: "To jeden z największych niewypałów od czasów II wojny światowej". Chop je ywidyntnie zŏwistny, bo "Taśmy Kaczyńskiego" sōm moc barzij popularne aniżeli jego włŏsny debiut. Styknie wpisać w google jedne a druge miano i zarŏz widać, że to je nokaut. Nagranie prezesa mŏ aże dwadziścia szejś milijōnōw wynikōw, a "Taśmy Morawieckiego" yno trzi milijōny